Onze aanpak en aanbod

Wie zijn wij?

We zijn een sterk, gespecialiseerd , team van ervaren leerkrachten, een logopediste, ergotherapeute en orthopedagoge.

“Om bij onze namen een gezicht te kunnen kleven, vinden wij het fijn om onderaan deze pagina ons team prijs te geven”

Wat is onze aanpak

We gaan op zoek naar de talenten in elk kind. Om die te ontdekken, besteden we veel aandacht aan ‘spelend leren’, muzische activiteiten en beweging, en dit in een groene schoolomgeving. Op die manier bouwen we aan een positief zelfbeeld en een grote dosis zelfvertrouwen bij elk kind.

Wanneer een leerling in onze school start, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. We starten met de beginsituatie, waarin we de nadruk leggen op de sterktes van het kind. Wat lukt al? Wat werkt? Wat kan het kind al (goed)? We bespreken ook wat moeilijk gaat, en welke aanpassingen nodig zijn. Via een digitaal volgsysteem wordt de evolutie van elke leerling voortdurend bijgehouden. Op regelmatige basis houden we klassenraden met het CLB en andere externen. Via leef- & leerrapporten wordt eveneens regelmatig geëvalueerd. Ook ouders zijn welkom om de evolutie van hun kind te bespreken, op de klassenraad of via een individueel oudercontact.

Omdat binnen elke klasgroep heel erg ‘op maat’ wordt gewerkt, besteden we veel aandacht aan differentiatie, binnen en buiten de klas. Hiervoor zetten we in op teamteaching (leerkrachten staan samen in de klas) en peertutoring (leerlingen leren van elkaar).

Wat is ons aanbod?

Via gegevens van de gewone basisschool, informatie van ouders en testgegevens van de leerling zelf bepalen we in welke klasgroep de leerling het beste aanbod kan krijgen. Elke leerling krijgt voor de verschillende vakken (en zelfs vakonderdelen) een aanbod op maat. Zo kan een leerling voor wiskunde de leerstof aangeboden worden op niveau midden 3de lj., voor lezen op niveau eind 3de lj. en voor spelling niveau begin 2de lj. Om op die manier te kunnen werken, laten we het jaarklassensysteem van de gewone lagere school los. We maken (klas)groepen, gebaseerd op het algemeen taalniveau van de leerling, ook rekening houdend met de (ontwikkelings)leeftijd.

We bieden de kernleerstof van de gewone lagere school aan, en bereiden de leerling, indien mogelijk, voor op een terugkeer naar het gewoon onderwijs. Om het leren ervaringsgericht, aanschouwelijk en functioneel te maken, organiseren we projecten, werkwinkels en uitstappen. We vertrekken vanuit de leefwereld en de eigen ervaringen van kinderen. We laten hen kijken, luisteren, voelen, proeven, ruiken , … beleven met al hun zintuigen. We zorgen ervoor dat de kennis & vaardigheden die ze opdoen, hen later toekomstgericht van pas komt in hun verdere (school)loopbaan en leven.