Oudercomité

 

HET OU­DER­CO­MI­TÉ

Ie­de­re ou­der heeft het bes­te voor met zijn of haar kind.
Het school­team van de Ber­na­det­te­school heeft ook het bes­te voor met Uw kin­de­ren. Het is im­mers hun taak…
Het or­ga­ni­se­ren van een aan­tal bui­ten­school­se ac­ti­vi­tei­ten zit niet echt in het ta­ken­pak­ket van het school­team. Daar­om steu­nen de le­den van het ou­der­co­mi­té het school­team bij de or­ga­ni­sa­tie van een aan­tal ac­ti­vi­tei­ten.
De ‘gro­te’ ac­ti­vi­tei­ten vin­den plaats bui­ten de schoolu­ren maar tij­dens de schoolu­ren wor­den er ook een aan­tal ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd.

WAT IS HET OU­DER­CO­MI­TÉ ?

Het ou­der­co­mi­té is sa­men­ge­steld uit ou­ders (pa­pa’s en ma­ma’s) van school­gaan­de kin­de­ren, leer­krach­ten, een af­vaar­di­ging van het school­be­stuur en de di­rec­teur. Zij or­ga­ni­se­ren ac­ti­vi­tei­ten die ten goe­de ko­men van Uw kin­de­ren.
Het ou­der­co­mi­té komt on­ge­veer vijf­maal per jaar sa­men om te ver­ga­de­ren.
Deze ver­ga­de­ring is open­baar en ie­de­re ou­der is steeds wel­kom.
Het ou­der­co­mi­té denkt en werkt met de school mee in op­bou­wen­de en on­der­steu­nen­de geest.
Bij het ou­der­co­mi­té wor­den en­kel ou­ders van school­gaan­de kin­de­ren toe­ge­staan. Dit be­te­kent dus ook dat  le­den niet eeu­wig lid kun­nen blij­ven ( hoe graag zij ook zou­den wil­len). Hier­door wij­zigt de sa­men­stel­ling jaar­lijks en zijn we al­tijd op zoek naar nieu­we leden.

DE OU­DERS­BANK

Het ou­der­co­mi­té kan steu­nen op de hulp van men­sen uit de ou­ders­bank.

De leden van de ou­ders­bank zijn be­reid­wil­li­ge ou­ders die wel wil­len hel­pen maar niet het en­ga­ge­ment wil­len aan­gaan om in het ou­der­co­mi­té te gaan.
Deze men­sen zijn ge­mo­ti­veer­de hel­pers die wor­den uit­ge­no­digd wan­neer het ou­der­co­mi­té hun hulp kan ge­brui­ken bij een ac­ti­vi­teit.
Je bent dan al­tijd vrij om er op in te gaan of niet.
Deze hulp kan gaan van pan­nen­koe­ken bak­ken, op­die­nen, klaar­zet­ten van de zaal, op­rui­men, keu­ken­hulp tot klus­sen aan de speel­plaats en ge­bou­wen, …

De ouders­bank doet zo­wel op pa­pa’s als ma­ma’s be­roep.

ONZE MIS­SIE

 • Het ou­der­co­mi­té wil een brug tus­sen de ou­ders en de school zijn.
 • Het ouder­co­mi­té wil kan­sen schep­pen door hulp te bie­den en fi­nan­ci­ë­le ruim­te te cre­ë­ren.
 • We stimu­le­ren de sa­men­wer­king tus­sen di­rec­tie, leer­krach­ten en ou­ders,
 • We advi­se­ren en den­ken mee met de school­di­rec­tie over al­ler­han­de the­ma’s.
 • We or­ga­ni­se­ren en hel­pen mee bij al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten, o.a. voor­lees­week, eet­fes­tijn, wan­de­ling, opendeur­dag, …
 • We behe­ren de op­breng­sten van deze ac­ti­vi­tei­ten,
 • We be­ste­den de op­breng­sten aan ac­ti­vi­tei­ten en/of pro­jec­ten die de kin­de­ren van onze school ten goe­de ko­men,
 • We on­der­steu­nen lo­gis­tiek en fi­nan­cieel een aan­tal school­pro­jec­ten,  o.a. hel­pen­de han­den in de school, tut­ti frut­ti, school uit­stap­pen, open­lucht­klas­sen, pak­je van de sint, eer­ste com­mu­nie, … en waar de nood het hoogst is,
 • We hou­den een vijf­tal open ver­ga­de­rin­gen waar­op ie­de­re ou­der steeds wel­kom is,
 • We hebben in­spraak in de school via de ver­te­gen­woor­di­ging van het ou­der­co­mi­té in de schoolraad.

VOLDOENING

Als lid van het ou­der­co­mi­té of ou­ders­bank krijg je on­ver­ge­te­lij­ke rui­me ver­goe­ding : ge­luk­ki­ge ge­zich­ten tij­dens een ac­ti­vi­teit, leu­ke re­ac­ties ach­ter­af en kinderen die het tof vin­den dat er voor hen iets wordt ver­we­zen­lijkt !
Om eer­lijk te zijn, ver­ga­de­ren en han­den uit de mou­wen ste­ken is he­le­maal niet saai,  wij zijn im­mers al­le­maal ou­ders met een hart voor de kin­de­ren en hun school.

VERWE­ZEN­LIJ­KIN­GEN

 • Aan­koop en plaat­sen tuin­huis en zandspeeltafels op de speel­plaats,
 • Ver­fraai­en le­raarslo­kaal, klas van Juf Betsy
 • In­ves­te­ring in lees­boe­ken, lesma­te­ri­aal schooluitstappen voor alle groe­pen,
 • Deelname aan voorleesweek, dag van de leerkracht,
 • Hel­pen­de han­den bij eet­fes­tijn, receptie Eerste Communie, Café Oudercontact en schoolfeest

PRO­JEC­TEN VAN DE VOORBIJE SCHOOLJAREN: 

 • eerste schooldag: onthaal met koffie en gebak voor de ouders
 • september: ouderinfoavond, voorstelling werking oudercomité
 • oktober/november: herfstwandeling oudercomité
 • oktober: dag van de leerkracht
 • oktober: oudercafé tijdens eerste oudercontact
 • november: chrysantenverkoop
 • periode rond Kerstmis: truffel/wafelverkoop + kerstmaaltijd
 • februari: eetfestijn school + oudercomité
 • februari: sessie “veilig internet” in samenwerking met SpotIT en Bednet
 • april/mei: klusjesdag in samenwerking met het schoolteam. Verfraaiing speelplaats.
 • juni: schoolfeest

HÉ DOE JE MEE ?

Wil je graag meehelpen, spreek iemand van het ou­der­co­mi­té aan tij­dens een ac­ti­vi­teit of contac­teer iemand.
Kom eens proe­ven van een ver­ga­de­ring van het ouder­co­mité.
Wij geven graag meer uit­leg !
Of stuur een email naar : oc@bernadetteschool.be

Van­uit het ou­der­co­mi­té wil­len we ie­der­een een dy­na­mi­sche, po­si­tie­ve start van het school­jaar wen­sen.
Ook dit jaar zul­len we ons als ou­der­co­mi­té ten vol­le in­zet­ten om er een prach­tig school­jaar van te ma­ken.
We kijken al­vast te­rug uit naar een po­si­tie­ve sa­men­werking!