Wat is basisaanbod? Wat is type 9?

Het type basisaanbod is er voor leerlingen voor wie de zorgdraagkracht van het gewoon onderwijs is overschreden, waardoor zij ondanks extra inspanningen van het gewoon onderwijs onvoldoende leervorderingen maken.

Ze ondervinden specifieke problemen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, motoriek, aandacht en concentratie, ….

Door de negatieve ervaringen in het gewoon onderwijs kampen zijn dikwijls met een laag zelfbeeld met faalangst, stress en leermoeheid tot gevolg.

Via een individueel aangepast leertraject op basis van de specifieke onderwijsleerbehoeften van elke leerling wordt de leerachterstand in de mate van het mogelijke weggewerkt.

 

Onze school biedt ook aangepast onderwijs Type 9 aan kleuters en lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis. Vanaf 1 september 2019 kan er gekozen worden voor een geïntegreerde werking of een specifieke autiklas.

Deze keuze is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind. Samen met ouders, CLB, hulpverleners, revalidatiecentrum,… wordt gekeken in welke klas het kind het best aansluiting vindt.

De diagnose autisme betekent niet noodzakelijk dat een leerling altijd les in een speciale autiklas volgt. Met de geïntegreerde autiwerking streeft men naar een autismevriendelijke aanpak en omgeving voor leerlingen met autisme. Met de specifieke ondersteuning kan een leerling met autisme les volgen in een klas basisaanbod.

Kinderen met autisme krijgen extra ondersteuning in en rond het klasgebeuren. De ondersteuning kan bestaan uit:

* visuele hulpmiddelen aanreiken zoals een dagschema, stappenplan, …

* extra begeleiding tijdens spel of vrije momenten

* extra aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en communicatie

* …

Er wordt individueel bekeken welke onderwijsbehoeften elk kind heeft op vlak van onderwijsondersteuning.

Een autiklas ziet er niet alleen anders uit dan een gewone klas, ook de ondersteuning is specifiek en op maat van de leerling met autisme. Alles is zo ingericht en aangepast zodat de leerling er zich in de eerste plaats goed en veilig voelt. De leerkrachten proberen zich voortdurend te verplaatsen in het autistisch denken van het kind.

De kinderen krijgen een individueel gericht aanbod binnen kleine klasgroepen (max.7 eerlingen)

Bij de samenstelling van deze klassen staat het sociaal-emotioneel welbevinden voorop. Dit heeft als gevolg dat er zeer veel gedifferentieerd moet worden. Elk kind krijgt een eigen leertraject, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen.

Schoolse vaardigheden worden hoofdzakelijk individueel of in kleine groepjes aangebracht.

In deze doelgroep leggen we een zeer groot accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling, (zelf)redzaamheid, communicatie, werkhouding en vrijetijdsvaardigheden.

Om de groei- en leerkansen zoveel mogelijk te stimuleren creëren we een duidelijke, gestructureerde en veilige omgeving. We zorgen voor voorspelbaarheid en verduidelijking van tijd en ruimte, we bieden visuele ondersteuning op het niveau van het kind en we scheppen een rustig klimaat door het reduceren van prikkels.

Hun talenten en interesses vormen het uitgangspunt van onze werking. We gaan samen met het kind op weg. Als school willen wij kansen bieden die het beste uit elk kind met ASS naar boven haalt!

Onze ASS-werking steunt op een multidisciplinaire teamwerking waarbij de zorgvragen individueel benaderd worden. Elk teamlid werkt met het kind vanuit zijn eigen disciplinaire invalshoek en zorgt voor voldoende afstemming in het aanbod. Ouders zijn zeer belangrijke partners binnen deze teamwerking.

Op regelmatige basis wordt elk kind geëvalueerd. Zowel de voortgang op vlak van schoolse vaardigheden, alsook de werk- en leerhouding en de ontwikkeling op sociaal, emotioneel, lichamelijk en communicatief vlak worden geëvalueerd.